• Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez mrm-shop.pl na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. mrm-shop.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówień złożonych od dnia 20 lutego 2017 roku.

 

SŁOWNIK

 1. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:
  1. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 tj.),
  3. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
  4. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,
  5. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z póz. zm.),
  6. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.)
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego),
  8. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,
  9. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,
  10. Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,
  11. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,
  12. Prawo autorskie – Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  13. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  14. Rejestracja – procedura zakładania Konta,
  15. mrm-shop.pl – MRM Shop s.c. z siedzibą w Starych Budkowicach (46-030) przy ul. Oleskiej 5, NIP: PL9910508243, REGON: 366172938,
  16. Sklep – serwis internowany należący do mrm-shop.pl dostępny pod adresem http://www.narzedzia.pl/,
  17. Stały klient – Użytkownik, któremu mrm-shop.pl przyznał status Stałego klienta,
  18. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie,
  19. Usługa – usługi świadczone przez mrm-shop.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,
  20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.)
  21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),
  22. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,
  23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:
  1. dostęp do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,
  3. rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,
  4. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,
  5. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 2. mrm-shop.pl zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w pkt. 4 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.
 3. Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu tj. założenie konta użytkownika zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
 2. Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem strony www.mrm-shop.pl w sposób anonimowy.
 3. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.
 4. Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.
 5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika. Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.
 7. Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”:
  1. „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności sklepu mrm-shop”.
  2. „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez mrm-shop.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). mrm-shop.pl.pl informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”
 8. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.
 9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta jest wysyłana przez mrm-shop.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 11. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.
 12. W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.
 13. W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.
 14. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez mrm-shop.pl w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w mrm-shop.pl, sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów. Dodatkowo, dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o informację na adres biuro@mrm-shop.pl.
 15. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 16. Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną mrm-shop.pl stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. mrm-shop.pl nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i nie jest związana Kodeksami dobrych praktyk uchwalanymi przez te organizację.

 

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. Informacje przedstawione przez mrm-shop.pl w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).
 2. Ceny Towarów oferowanych przez mrm-shop.pl wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez mrm-shop.pl dokonując Zamówienia.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
  1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,
  2. dokonanie wyboru sposobu dostawy,
  3. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,
  4. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,
  5. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.
  6. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu po dokonaniu czynności określonych w pkt. 28, podpunkt a-e Regulaminu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.
  7. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 6. Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie pkt. 26 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
 7. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.
 8. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.
 9. Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.
 10. Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. mrm-shop.pl dla Stałych klientów może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.
 11. Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.
 12. mrm-shop.pl umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
  1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),
 13. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. Użytkownik, będący osobą fizyczną, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: MRM Shop s.c. , ul. Oleska 5, 46-030 Stare Budkowice.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 37 wystarczy wysłanie do mrm-shop.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. mrm-shop.pl poinformuje użytkownika o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony mrm-shop.pl.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. mrm-shop.pl jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie max 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. mrm-shop.pl może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru,.
 7. mrm-shop.pl zastrzega, że koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
 8. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient sam wysyła towar do MRM Shop s.c. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (faktura). Zwrot towaru następuje na adres: MRM Shop ul. Oleska 5, 46-030 Stare Budkowice.

 

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

 1. mrm-shop.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.
 2. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
 3. Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.
 4. Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec mrm-shop.pl roszczeń z tytułu rękojmi.
 5. W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do mrmr-shop.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mrm-shop.pl lub w formie pisemnej na adres: MRM Shop s.c., ul. Oleska 5, 46-030 Stare Budkowice.
 6. Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od mrm-shop.pl.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.
 8. Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli mrm-shop.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez mrm-shop.pl, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez mrm-shop.pl.
 9. Mrm-shop.pl może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie mrm-shop.pl.
 10. Jeżeli mrm-shop.pl, otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 11. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna, tj. nie zmniejsza wartości użytkowych towaru.
 12. Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: MRM Shop s.c.., ul. Oleska 5, 46-030 Stare Budkowice.
 13. Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowania rzeczy ponosi mrm-shop.pl.

 

AWARIE

 1. Mrm-shop.pl zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

 

DANE OSOBOWE

 1. Mrm-shop.pl zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik podczas Rejestracji może oświadczyć, że: wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na przetwarzanie przez mrm-shop.pl danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji Konta lub później w czasie aktualizacji danych tam zawartych,
 3. Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, które udostępnił mrm-shop.pl.
 4. Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania Usługi przez mrm-shop.pl.
 5. Administratorem danych osobowych jest mrm-shop.pl.
 6. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie Danych Osobowych pomimo zaprzestania korzystania z Usług.
 7. Użytkownik oświadcza, iż przekazane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i aktualne.
 8. Mrm-shop.pl przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do mrm-shop.pl poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@mrm-shop.pl lub w formie pisemnej na adres: MRM Shop s.c., ul. Oleska 5, 46-030 Stare Budkowice.
 2. Mrm-shop.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji mrm-shop.pl, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody mrm-shop.pl.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Mrm-shop.pl oświadcza, że serwis internetowy Sklepu jest utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego i korzysta z ochrony prawem tym przewidzianym.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a mrm-shop.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez mrm-shop.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez mrm-shop.pl, strony stosunku prawnego będą rozstrzygać w toku procedury reklamacyjnej, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia w tym trybie będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Mrm-shop.pl nie wyraża zgody na inne niż wskazane wyżej pozasądowe rozstrzyganie sporów z Użytkownikami.
 3. Sądem właściwym jest sąd właściwy siedzimy mrm-shop.pl

 

KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 1. MRM Shop s.c. udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w  dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.
 2. Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Użytkownik MRM Shop s.c.. publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. MRM Shop s.c. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.
 5. MRM Shop s.c.. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 76. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia regulaminu.
 6. Użytkownik MRM Shop s.c.. zamieszczający komentarze i opinie o których mowa w pkt. 80, może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. MRM Shop s.c. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie MRM Shop s.c. może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. Użytkownik dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 8. MRM Shop s.c. zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. MRM Shop s.c. powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez mrm-shop.pl z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Złożenie Zamówienia w sposób określony w pkt 28 Regulaminu dotyczy wyłącznie zakupu Towaru, którego miejsce dostawy znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W razie woli złożenia Zamówienia dotyczącego Towaru, którego miejsce dostawy znajduje się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, konieczny jest wcześniejszy kontakt pod adresem biuro@mrm-shop.pl celem ustalenia terminu realizacji zamówienia, kosztów przesyłki oraz czasu dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży. W razie wątpliwości uznaje się, że umowa sprzedaży została zawarta dopiero po uzgodnieniu warunków dostawy Towaru za granicę.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki towaru za granicę w sytuacji gdy zamówiony Towar nie będzie spełniał wymogów dotyczących wymiarów oraz masy przesyłki dopuszczonych przez uzgodnionego przez strony przewoźnika.

 

Stare Budkowice, dnia 15 stycznia 2017 roku.

 

 • Sklep zamknięty